BẢN ĐIỀU LỆ VỀ NẾP SỐNG

o Học viên không được phép có lối sống vô đạo đức.

o Học viên không được phép cố lôi kéo hay tác động đến những học viên từ những hội thánh hay tổ chức khác gia nhập vào nhóm của mình. Khi làm những việc như vậy, học viên sẽ bị cho nghỉ học.

o Học viên cần phải được tiếng tốt cả trong lẫn ngoài Hội Thánh.

o Học viên cần phải kết ước với khải tượng và điều lệ của trường.

o Học viên cần phải có lòng mong muốn ngày càng vượt trội hơn: cả trong đời sống cá nhân lẫn trong chức vụ của mình.

      NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA LỚP HỌC

o Học viên cần phải đúng giờ trong mỗi buổi học. Không chấp nhận việc trễ giờ.

o Học viên cần phải đọc xong tất cả bài đọc được yêu cầu trước khi làm kiểm tra.

o Học viên nào vắng giờ học (tối đa 3 tiết/ môn học), yêu cầu phải học bù bằng cách nghe những đĩa CD (do học viên tự chi trả) trước khi làm kiểm tra.

o Học viên cần phải đóng tiền học phí (đã bao gồm sách giáo khoa và tài liệu) được quy định cho mỗi đợt học là 250.000 VNĐ trước khi làm kiểm tra (trừ trường hợp đặc biệt được lãnh đạo trường chấp thuận). Mọi thỏa thuận về vấn đề này cần phải được thực hiện trước khi làm kiểm tra.

o Nếu trong môn học có yêu cầu làm bài tập ở nhà, học viên cần phải hoàn tất đúng ngày quy định.

o Mọi trường hợp miễn giảm cần phải được lãnh đạo trường chấp thuận trước. TRƯỜNG KINH THÁNH

o Học viên sẽ được cấp chứng chỉ sau khi hoàn tất khóa học.

o Học viên sẽ được cung cấp bảng điểm sau khi hoàn tất khóa học.

o Mọi chứng chỉ và bảng điểm sẽ được giữ lại cho đến khi học viên đáp ứng tất cả những yêu cầu đã được đưa ra.

o Học viên sẽ bị trừ điểm nếu như không nỗ lực đáp ứng những điều lệ của trường.

    NHỮNG MỤC TIÊU CỦA TRƯỜNG KINH THÁNH

o Thách thức để khiến học viên tăng trưởng trong tinh thần kỷ luật và ngày càng trưởng thành hơn.

o Trang bị cho học viên Lời Đức Chúa Trời, để Lời Chúa khi được áp dụng vào trong đời sống sẽ khiến học viên trở thành người mà Chúa đã định trước và hoàn tất những điều Chúa kêu gọi.

o Dạy học viên giáo lý của Kinh Thánh, không phải giáo lý của con người hay của hệ phái.

o Khi thu nhận học viên, chúng tôi không phân biệt hệ phái nhưng tuyển chọn học viên tùy theo phẩm chất và mức độ kết ước.